Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningen CykleKlubben (CK) der har hjemsted i Horsens kommune, er stiftet den 1. september 2013.

§ 2 Formål

Klubbens formål er at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke cykling, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til cykling.

§ 3 Medlemskab

Som aktivt medlem af CykleKlubben kan optages enhver, der ønsker at medvirke til opfyldelse af foreningens formål. Er medlemmet under 18 år, kan optagelse kun ske efter nærmere aftale med bestyrelsen.

§ 4 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket eller via e-mail til foreningens sekretær/kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af en forældre eller værge. Indmeldelsen er bindende for et år, dog er der en prøvetid på 14 dage.
Prøvetiden er et udtryk for muligheden for at deltage inden indmeldelse skal foretages.

§5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af et regnskabsår.

§ 6 Kontingent

Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer er 1. januar og opkrævningsformen fastsættes af bestyrelsen.

§ 7 Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent senest 30 dage efter forfald, slettes af medlemslisten.

§ 8 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion, har medlemmet krav på at blive hørt inden, bestyrelsen træffer sin afgørelse.

Ved udelukkelse eller eksklusion, kan medlemmet kræve, at den af bestyrelsen trufne afgørelse forelægges på den førstkommende generalforsamling.

En generalforsamling kan ændre bestyrelsens beslutning, hvilket kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Der kan stemmes ved personligt fremmøde eller fremvisning af gyldig fuldmagt. Hvert betalende aktivt medlem har ved generalforsamlingen én stemme.

Generalforsamlingen indkaldes med højest 8 ugers og mindst 2 ugers varsel ved opslag på foreningens hjemmeside/Facebook-side og/eller pr. mail, med angivelse af dagsorden.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§10 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen – 2 medlemmer ved ulige årstal, 3 medlemmer ved lige årstal.
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

§ 11 Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet - jvf. § 17 og § 18. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret - jvf. § 9.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom, med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13 Bestyrelse - Valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der konstituerer sig selv inden 14 dage efter generalforsamlingen.

Formanden og kasserer skal være personlig myndig. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Der føres protokol/tages referat ved alle bestyrelsesmøder. Disse er efterfølgende tilgængelige for alle klubbens medlemmer. 

§ 14 Forretningsorden og tegningsret

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner ud over den daglige drift kræves underskrift af såvel formand som kasserer.

Bestyrelsen og foreningens medlemmer hæfter i øvrigt ikke for foreningens gæld eller andre forpligtigelser.

§ 15 Regnskab

Foreningens regnskabsår er 1. januar - 31. december. Bestyrelsen skal inden den 15. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.

§ 16 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to revisorer og en revisorsuppleant.

Revisorerne skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.

Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

Revisorerne har til enhver tid adgang til, at efterse regnskabet og beholdningerne

§ 17 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer, er for forslaget.

§ 18 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Ved opløsning tilfalder klubbens formue forenings- eller ungdomsarbejde i Horsens Kommune.

Top
Thrane.nu